POLÍTICA DE PRIVACIDADE

INFORMACIÓN AO USUARIO

PROPERDIS, EIL, S.L., en adiante RESPONSABLE, é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro (LOPDGDD), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Fin do tratamento: manter unha relación comercial co Usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

  • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por email, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizada polo RESPONSABLE e relacionadas sobre os seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que este alcanzara algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
  • Xestionar as relacións con clientes, usuarios ou interesados nos nosos servizos.
  • Tramitar encargos, solicitudes, resolver dúbidas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.

Base xurídica do tratamento: consentimento do interesado.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Comunicaranse os datos a terceiros (AMICOS), e por obriga legal.

Dereitos que asisten ao Usuario:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

Poderá solicitar o noso formulario,  Email: administracion@amicos.org

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os Usuarios, mediante a marcación das casillas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizara algún tipo de cesión de datos persoais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos Usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. En caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE.

Que, de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está cumprindo con todas as disposicións das normativas GDPR para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polo cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establece o GDPR co fin de protexer os dereitos e libertades dos Usuarios e lles comunicou a información axeitada para que poidan exercelos.