Obxectivos e beneficios
Lexislación
Contratación pública →️
Lexislación comunitaria
 • DIRECTIVA 2014/23/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, relativa á Adxudicación de Contratos de Concesión
 • DIRECTIVA 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, sobre Contratación Pública e pola que se deroga a directiva 2004/18/CE
 • DIRECTIVA 2014/25/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, relativa á contratación por entidades que operan nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais e pola que se deroga a Directiva 2004/17/CE
Lexislación estatal
 • Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.
Normativa autonómica
 • Lei 14/2013, de 26 de decembro, de Racionalización do Sector Público Autonómico.
 • Decreto 262/2001, do 20 de setembro, polo que se refunde a normativa reguladora do Rexistro Xeral de Contratistas.
 • Modificación do Decreto 262/2001 na Disposición Final Primeira do Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula a factura electrónica e a utilización de medios electrónicos, informáticos e telemáticos en materia de contratación pública da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e entes do sector público dela dependente.
 • DECRETO 103/2016, de 28 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Contratos do Sector Público Autonómico de Galicia
Empresas de inserción, centros especiais de emprego e discapacidade, economía social →️
Empresas de inserción
 • Lei 44/2007, de 13 de decembro, para a regulación do Réxime de Empresas de Inserción Normativa Autonómica:
 • Lei 10/2013, de 27 de novembro, de Inclusión Social en Galicia.
 • Decreto 156/2007, de 19 de xullo, polo que se regula o procedemento para a calificación das empresas de emprego, crea o seu rexistro administrativo e as medidas para o fomento de la inserción laboral.
 • Orde de 29 de decembro de 2008 pola que se regula o procedemento de calificación das empresas de inserción laboral e a organización e funcionamento do seu rexistro administrativo.
Centros especiais de emprego e discapacidade
 • Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade e a súa Inclusión Social.
 • Real Decreto 2273/1985, de 4 de decembro, polo que se aproba o Regulamento dos Centros Especiais de Emprego.
 • Real Decreto 1368/1985, de 17 de xullo, polo que se regula a relación laboral especial das persoas con discapacidade que traballen en Centros Especiais de Emprego.
 • Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, polo que se regulan as unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de Axuste Persoal e Social dos Centros Especiais de Emprego.
 • Real Decreto 290/2004, de 20 de febreiro, polo que se regulan os Enclaves Laborais.
 • 
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, polo que se regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cuota de reserva a favor dos traballadores con discapacidade.
 • Real Decreto 870/2007, de 2 de xullo, polo que se regula o programa de emprego con apoio como medida de fomento o emprego das persoas con discapacidade no mercado de traballo ordinario.
 • Normativa Autonómica: Decreto 200/200, de 7 de xullo, polo que se regula a autorización administrativa e a inscrición no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia.
Economía social
 • Lei 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
 • Lei 6/2016, de 4 de maio, da Economía Social de Galicia
Asociacións
 • Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, pola que se regula o Dereito de Asociación
 • Real Decreto 949/2015, de 23 de outubro, polo que se aproa o Regulamento do Rexistro Nacional de Asociacións
 • Normativa Autonómica: 
Decreto 276/1997, de 25 de setembro, polo que se crea o Rexistro Central de Asociacións e se regula a organización e funcionamento dos rexistros de asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia
Fundacións
 • Lei 50/2002, de 26 de decembro, sobre Fundacións
Normativa Autonómica:
 • Lei 12/2006, de 1 de decembro, de Fundacións de Interese Galego
 • Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Galego
 • Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Cooperativas
 • Lei 27/1999, de 16 de xullo, de Cooperativas.
 • Lei 20/1990, de 19 de decembro, de Réxime Fiscal das Cooperativas, que foi modificada nalgúns puntos pola Lei 5/2017, de 19 de outuro, de Fomento da Implantación de Iniciativas Empresariais en Galicia
 • Normativa Autonómica:
 • Lei 5/1998, de 18 de decembro, de Cooperativas de Galicia
 • Decreto 430/2001, de 18 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Cooperativas de Galicia
Sociedades laborais
 • Lei 44/2015, de 14 de outubro, do Traballo e Sociedades Afiliadas
 • Real Decreto 2114/1998, de 2 de outubro, do Rexistro Administrativo de Sociedades do Traballo

Guías e recursos
RECURSOS SOBRE CONTRATOS RESERVADOS

A Asociación de Empresas de Inserción do País Vasco (Gizatea) →️
Desenvolve dende hai moitos anos unha intensa actividade de formación e sensibilización sobre contratos reservados. A súa páxina web inclúe diferentes recursos e materiais, unha carteira de servizos sobre as actividades das Empresas de Inserción, así como unha recompilación de contratos reservados e de acordos.
Páxina oficial do Goberno de Navarra sobre contratos reservados →️
Inclúe un dosier formativo, un buscador de Empresas de Inserción e Centros Especiais de Emprego, un servizo de consultas que atenden as propias entidades e varios materiais divulgativos.


RECURSO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA AS ENTIDADES SOCIAIS
A contratación pública pode convertirse nunha materia complexa, de difícil comprensión e de complicado acceso para as entidades sociais. Por esta razón, a Federación de Asociacións Empresariais de Empresas de Inserción (FAEDEI) puxo a disposición na súa web un apartado específico sobre contratación pública de grande interés para as Empresas de Inserción, os Centros Especiais de Emprego e as entidades sociais.Destaca polo seu contido e polo seu formato: vídeos con animacións e locucións e presentacións curtas descargables (hai que rexistrarse na súa páxina: https://faedei.org/contratacion-publica-responsable/ )

Nun primeiro bloque abórdase a contratación pública responsable
Contratación pública responsable
Módulo 1
Breve historia da contratación pública: https://youtu.be/f6_aBWIFJdM
Módulo 2
Os contratos reservados: https://youtu.be/2qC1u_qMczU
Módulo 3
As cláusulas sociais:  https://youtu.be/fMFZIHEJC-Q
Módulo 4
Os contratos menores: https://youtu.be/7Y8rC-vCx_Y
Módulo 5
A implementación dos contratos reservados: https://youtu.be/yX4ddrPQNR8
Módulo 6
Criterios para fomentar a economía social: https://youtu.be/MfxpwmVDgqc
Módulo 7
Os criterios sociais: https://youtu.be/HTr3cTENc_s
Y en una segunda parte se analizan aspectos generales de la contratación pública
Aspectos xerais
Consultas preliminares
https://youtu.be/OMAa8GtMgnk
Plataforma de contratación pública
https://youtu.be/X1hWf7hhbSI
Solvencia I
Que nos podes pedir? https://youtu.be/jl016-yB0yo
Solvencia II
https://youtu.be/88FeejVsELk
Recursos
Que pasa se algo sae mal? https://youtu.be/IaT76dmwht8
Por último, tamén ofrece un documento en PDF interactivo para utilizar de xeito solvente a plataforma de contratación pública

+067

NOVOS POSTOS

+180

USUARIOS

+016

EMPRESAS CONTRATADORAS