Centros Ocupacionais
Centros Ocupacionales

Definición

Os Centros Ocupacionais procuran servizos de acompañamento, formación ocupacional, prelaboral e apoio a persoas maiores de 16 anos que, debido á súa discapacidade, non poden acceder a un emprego ordinario ou protexido.

Os Centros Ocupacionais non son un recurso de emprego e non establecen relacións laborais coas persoas usuarias. O seu obxectivo principal é a terapia ocupacional, consistente en actividades non produtivas.

O seu obxectivo é que as persoas usuarias con diversidade funcional melloren a súa formación e capacitación ocupacional coa finalidade de conseguir a súa inclusión laboral e social. A través deste servizo trátase de dar resposta ás necesidades das persoas usuarias e das súas familias, normalizando o acceso ao mercado de traballo e xerando unha maior confianza e autoestima.

As actividades encamiñadas á consecución destes obxectivos divídense en varias áreas: talleres ocupacionais, accións formativas, actividades de autonomía persoal e do fomento das relacións sociais, práctica deportiva, así como programas de ocio e tempo libre.

Datos

A Consellería de Política Social informa na súa web de que están rexistrados e autorizados en Galicia 75 Centros Ocupacionais.

Regulación

Real Decreto 2274/1985, de 4 de decembro, polo que se regulan os Centros Ocupacionais.

En Galicia, están contemplados na Orde de 18 de agosto de 2000 pola que se aproba o Estatuto básico dos centros de servizos sociais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos

  • O número de prazas dos centros ocupacionais non debe superar as 80 nin ser inferior a 15, podendo establecerse un número maior ou menor de prazas cando as necesidades da zona o aconsellen, configurándose en sistema modular.
  • Acreditar a viabilidad técnica do proxecto, en función das instalacións, equipamento e organización axeitados.
  • Contar co persoal técnico e de apoio, en posesión das titulacións profesionais axeitadas, que as actividades do centro proxectado precisen.

Persoas destinatarias

Persoas en idade laboral cun grao de discapacidade recoñecido mínimo do 33% que non poidan integrarse nunha empresa ordinaria ou nun Centro Especial de Emprego.

Deben dispoñer dunha resolución motivada dun equipo multiprofesional sobre a necesidade de integración nun Centro Ocupacional por non ser posible nunha Empresa de Inserción ou nun Centro Especial de Emprego.

Ubicaciones

A Coruña
Santiago de Compostela
Vigo
Pontevedra
Noia
Ferrol
Caldas de Reis
Lugo
Ourense
Ortegal
Xallas
O Carballo
O Baixo Miño
O Eume
Chantada
O Ribeiro
Terra de Lemos
Morrazo
Betanzos
Deza
Chantada
Bergatiños
Ordes
A Barbanza
O Sar
A Mariña Central
A Barcala
Arzúa
A Limia

+067

NOVOS POSTOS

+180

USUARIOS

+016

EMPRESAS CONTRATADORAS