Documentación
Lexislación
Contratación pública
Lexislación comunitaria
 • DIRECTIVA 2014/23/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, relativa á Adxudicación de Contratos de Concesión
 • DIRECTIVA 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, sobre Contratación Pública e pola que se derroga a directiva 2004/18/CE
 • DIRECTIVA 2014/25/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, relativa á contratación por entidades que operan nos sectores da agua, a enerxía, os transportes e os servizos postais e pola que se derroga a Directiva 2004/17/CE
Lexislación estatal
 • Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.
Normativa autonómica
 • Lei 14/2013, de 26 de decembro, de Racionalización do Sector Público Autonómico.
 • Decreto 262/2001, do 20 de setembro, polo que se refunde a normativa reguladora do Rexistro Xeral de Contratistas
 • Modificación do Decreto 262/2001 na Disposición Final Primeira do Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula a factura electrónica e a utilización de medios electrónicos, informáticos e telemáticos en materia de contratación pública da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e entes do sector público dela dependente
 • DECRETO 103/2016, de 28 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Contratos do Sector Público Autonómico de Galicia
Empresas de inserción, centros especiais de emprego y discapacidad, economía social
Empresas de inserción
 • Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del Régimen de Empresas de InserciónNormativa Autonómica:
 • Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de Inclusión Social en Galicia
 • Decreto 156/2007, de 19 de julio, por el que se regula el procedimiento para la calificación de las empresas de empleo, crea su registro administrativo y las medidas para el fomento de la se establece la inserción laboral
 • Orden de 29 de diciembre de 2008 por la que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de inserción laboral y la organización y funcionamiento de su registro administrativo
Centros especiais de emprego e discapacidade
 • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social
 • Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo
 • Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral especial de las personas con discapacidad que trabajen en Centros Especiales de Empleo
 • Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo
 • Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los Enclaves Laborales
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad
 • Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento el empleo de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario
 • Normativa Autonómica: Decreto 200/200, de 7 de julio, por el que se regula la autorización administrativa y la inscripción en el Registro Administrativo de Centros Especiales de Empleo de Galicia
Economía social
 • Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
 • Ley 6/2016, de 4 de mayo, de la Economía Social de Galicia
Asociacións
 • Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, por la que se regula el Derecho de Asociación
 • Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones
Normativa Autonómica:
Decreto 276/1997, de 25 de septiembre, por el que se crea el Registro Central de Asociaciones y se regula la organización y funcionamiento de los registros de asociaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia
Fundacións
 • Ley 50/2002, de 26 de diciembre, sobre Fundaciones
Normativa Autonómica:
 • Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de Fundaciones de Interés Gallego
 • Decreto 14/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Interés Gallego
 • Decreto 15/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Interés Gallego se aprueba
Cooperativas
 • Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
 • Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Cooperativas , que fue modificada en algunos puntos por la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de Fomento de la Implantación de Iniciativas Empresariales en Galicia
 • Normativa Autonómica:
 • Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia
 • Decreto 430/2001, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Cooperativas de Galicia
Sociedades laborais
 • Ley 44/2015, de 14 de octubre, del Trabajo y Sociedades Afiliadas
 • Real Decreto 2114/1998, de 2 de octubre, del Registro Administrativo de Sociedades del Trabajo

Guías e recursos
RECURSOS SOBRE CONTRATOS RESERVADOS

A Federación Catalana de Empresas de Inserción (FEICAT) →️
Dispón dunha páxina web específica sobre contratos reservados onde están os contratos reservados e acordos que se publican en Cataluña, un directorio de produtos e servizos das Empresas de Inserción, materiais formativos descargables e novas sobre contratos reservados...Dispone de una página web específica sobre contratos reservados donde están los contratos reservados y acuerdos que se publican en Cataluña, un directorio de productos y servicios de las Empresas de Inserción, materiales formativos descargables y noticias sobre contratos reservados...
A Asociación de Empresas de Inserción do País Vasco (Gizatea) →️
Inclúe un dosier formativo, un buscador de Empresas de Inserción e Centros Especiais de Emprego, un servizo de consultas que atenden as propias entidades e varios materiais divulgativos.
Páxina oficial do Goberno de Navarra sobre contratos reservados →️
Inclúe un dosier formativo, un buscador de Empresas de Inserción e Centros Especiais de Emprego, un servizo de consultas que atenden as propias entidades e varios materiais divulgativos.A Asociación de Empresas de Inserción do País Vasco (Gizatea) →️
Desenvolve dende hai moitos anos unha intensa actividade de formación e sensibilización sobre contratos reservados. A súpa páxina web inclúe diferentes recursos e materiais, unha carteira de servizos sobre as actividades das Empresas de Inserción, así como unha recompilación de contratos reservados e de acordos.
Páxina oficial do Gobierno de Navarra sobre contratos reservados →️
Inclúe un dosier formativo, un buscador de Empresas de Inserción e Centros Especiais de Emprego, un servizo de consultas que atenden as propias entidades e varios materiais divulgativos.
A Federación Catalana de Empresas de Inserción (FEICAT) →️
Dispón dunha páxina web específica sobre contratos reservados onde están os contratos reservados e acordos que se publican en Cataluña, un directorio de produtos e servizos das Empresas de Inserción, materiais formativos descargables e novas sobre contratos reservados...RECURSO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA AS ENTIDADES SOCIAIS
A contratación pública pode converterse nunha materia farragosa, de difícil comprensión e de complicado acceso para as entidades sociais.Por esta razón, a Federación de Asociacións Empresariais de Empresas de Inserción (FAEDEI) puxo a disposición na súa web un apartado específico sobre contratación pública de grande interese para as Empresas de Inserción, os Centros Especiais de Emprego e as entidades sociais.Destaca polo seu contido e polo seu formato: vídeos con animacións e locucións e presentacións curtas descargables (hai que rexistrarse na súa páxina: https://faedei.org/contratacion-publica-responsable/)

Nun primeiro bloque abórdase a contratación pública responsable
Contratación pública responsable
Módulo 1
Breve historia da contratación pública: https://youtu.be/f6_aBWIFJdM
Módulo 2
Os contratos reservados: https://youtu.be/2qC1u_qMczU
Módulo 3
As cláusulas sociais:  https://youtu.be/fMFZIHEJC-Q
Módulo 4
Os contratos menores: https://youtu.be/7Y8rC-vCx_Y
Módulo 5
A implementación dos contratos reservados: https://youtu.be/yX4ddrPQNR8
Módulo 6
Criterios para fomentar a economía social: https://youtu.be/MfxpwmVDgqc
Módulo 7
Os criterios sociais: https://youtu.be/HTr3cTENc_s
E nunha segunda parte analízanse aspectos xerais da contratación pública
Aspectos xerais
Consultas preliminares
https://youtu.be/OMAa8GtMgnk
Plataforma de contratación pública
https://youtu.be/X1hWf7hhbSI
Solvencia I
Que nos podes pedir? https://youtu.be/jl016-yB0yo
Solvencia II
https://youtu.be/88FeejVsELk
Recursos
Que pasa se algo sae mal? https://youtu.be/IaT76dmwht8
Por último, tamén ofrece un documento en PDF interactivo para utilizar de xeito solvente a plataforma de contratación pública
Buenas prácticas

Normativa e acordos das CCAA sobre contratos reservados →️
Leis, Normas, Decretos, Acordos e Instrucións →️
Accede ao mapa e descarga o contido seleccionando a CCAA.
Accede e descarga o contido da admón. pública do teu interese.


+000

NOVOS POSTOS

+000

USUARIOS

+000

EMPRESAS CONTRATADORAS